Основен Пакет Професионален Домоуправител


 • Регистрация на Етажната собственост към съответната община
 • Организиране и провеждане на Общи събрания и реализация в срок на взетите решения
 • Изготвяне и гласуване на правилник за вътрешния ред и контрол по спазването му
 • Създаване, водене и администриране на Книгата на собствениците
 • Съхраняване на документи, касаещи сградата при желание на собствениците
 • Изготвяне на бюджет и сформиране на месечни такси
 • Събиране на таксите от Касиер на място в ЕС два пъти месечно по предварителен график
 • Събиране на просрочени задължения от некоректни платци
 • Заплащане на таксите по Банков път
 • Заплащане на такси на всяка каса на EasyPay или ePay
 • Заплащане на такси на място в офиса на Унивход ООД
 • Заплащане на режийните сметки и услуги
 • Създаване и поддържане на фонд ремонти
 • Изготвяне на месечен отчет за всички приходи, разходи и наличност на касата. Поставяне на отчета на видно място във фоайето на блока на всяко 1-во число на месеца
 • Отчет в реално време на приходите, разходите и състоянието на касата чрез Клиентската система
 • Изготвяне на годишен отчет
 • Ежемесечно посещение на техническо лице за установяване на нередности в ЕС и организация за незабавното им отстраняване.
 • Профилактика на съоръженията
 • Изготвяне на протокол за състоянието на сградата и съоръженията
 • Подмяна на изгорели осветителни тела
 • Денонощен авариен телефон за спешни случаи
 • Цена – 4 лв./месец